شیراز-خیابان هجرت
(+98) 71 3223 4234
(+98) 71 3223 6805
info@zandiyehhotel.com